NR.1/23.04.2018

Având în vedere :

Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a membrilor A.M.R. Nr.3/23.04.2018, desfăşurată la sediul A.M.R. din Craiova, în data de 23.04.2018, ora 12.00 , şedinţa fiind statutară prin prezența a 269 de membri, personal sau prin reprezentant, din totalul de 382 de membri cu drept de vot la data de 23.04.2018, hotărârile fiind luate cu majoritatea simplă îndeplinită; – Prevederile OG 26/2000 precum şi prevederile art.18, art.20, art.23 şi art.25 coroborate cu prevederile art.28 din Statutul Asociaţiei, s-au hotărât următoarele :

Art.l S-a hotărât modificarea art. 25 din Statut, cu privire la structura şi componenţa Consiliului Director, noua formă fiind:

„Consiliul Director este format din 5 membri, respectiv Preşedinte, Prim Vicepreşedinte, doi Vicepreşedinţi şi Secretar. Membrii aleşi să ocupe aceste funcţii sunt:

Preşedinte – d-na Rogobete Cristescu Laura Elen, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în xxxxxxx, str. xxxxx xxxxxxxxx nr.xx bl.xx sc.x et.x ap.xx jud. xxxx, posesoare al CI seria seria xx nr.xxxxxx emis de SPCLEP xxxxxxx la data de 03.06.2009;

Prim Vicepreşedinte – d-na Popescu Maria Venera, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în xxxxxxx, str, xxxxxx xxxxxxxx nr. xx jud. xxxx, posesoare a CI seria xx nr.xxxxxx emis de SPCLEP xxxxxxx la data de 14.07.2016;

Vicepreşedinte – d-1 Mihajlov Maijan, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în xxxxxxxxx, sector x, xxxxxxx xxxxx xxxxx nr.xxx bl.xxx sc.x et.x ap. xx, posesor al CI seria xx nr.xxxxxx emis de SPCEP xxxxxx x la data de 17.12.2014.

Vicepreşedinte – d-1 Tolea Gheorghe, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în xxxxxxxxx, jud. xxxxx, str. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nr. x ap.xx, posesor al CI seria xx nr.xxxxxx, emis de SPCLEP xxxxxxxxx la data de 28.05.2010;

Secretar- d-1 Gherghel Eugen, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx nr.xx bl. xx, sc.x, et.x ap.xx, sector x, posesor al CI seria xx nr.xxxxxx emis de SPCEP xxxxxx x la data de 27.06.2017 „

Art.2 în temeiul art.18 din Statutul Asociaţiei, s-a hotărât înfiinţarea unei comisii de cenzori, compusă din următorii 3 membri :

  1. Porojan Amalia Mirela, expert contabil CNP xxxxxxxxxxxxx;
  2. Frânculescu Petrişor Dani CNP xxxxxxxxxxxxx;
  3. Tudor Liliana CNP xxxxxxxxxxxxx.

Art.3 S-a hotărât excluderea din Consiulul Director a funcţiei de Preşedinte de Onoare cu drept de vot.

Art.4 S-a hotărât retragerea calităţii de Preşedinte de Onoare acordată d-nei Dumitrescu Constantina, urmând ca această calitate să o aibă doar fondatoarea Liana Dumitrescu.

În baza acestei hotărâri se va redacta act adiţional la Statutul AMR .

Pentru semnarea Actului Adiţional se împuterniceşte d-1 Popa Andrei – xx xxxxxx

Adoptată azi, 23 aprilie 2018