Politică de confidențialitate

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

 

 1. Informații generale

 

ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în Strada Thomas Masaryk nr.29, sector 2 București, România  („Asociația”), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Asociației cu protecția datelor sunt: e-mail contact@asociatia-macedonenilor.ro.

 

 1. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

 

Vă informăm că Scopul fundamental al Asociației este acela de a:

             reprezenta public, promova și ocroti interesele etniei macedonene din România;

             aprofunda cunoașterea culturii, limbii și istoriei macedonenilor;

             apăra și lărgi drepturile individuale ale membrilor minorității macedonene din România;

             întări raporturile de colaborare româno-macedonene.

Pentru realizarea acestui Scop Asociația prelucrează date cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:

             înscrierea ca membru al organizației noastre;

             furnizarea de informații cu privire la activitățile (organizare de congrese, simpozioane, colocvii, conferințe de presă, manifestări culturale și sportive, expoziții, tabere și excursii, festivaluri, lansări de carte, etc), proiectele naționale și internaționale derulate de Asociație și punctele sale de lucru;

             editarea și difuzarea de publicații de interes pentru membrii etniei;

             fotografierea și filmarea unor evenimente organizate de Asociație sau Punctele sale și arhivarea acestor fotografii și filmări în scopuri statistice ori de cercetare istorică;

             participarea la sondaje de opinie cu privire la evenimentele organizate de Asociație;

 

În  ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Pentru înscrierea în organizație (prin semnarea adeziunii): Nume, prenume, prenumele părinților, data și locul nașterii, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr document de identitate (CI/BI), data și locul eliberării actului de identitate, CNP, profesia, adresa de e-mail, numărul de telefon și semnătura;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi înregistrarea unui mesaj în cadrul site-ului: numele și prenumele, adresa de e-mail;
 • Înscrierea în cadrul site-ului pentru a primi informații cu privire la activitățile planificate a se desfășura de către Asociație: numele și prenumele, adresa de e-mail;
 • Pentru participarea la evenimentele Asociației: numele și prenumele, adresa de e-mail, pentru invitație și ulterior imaginea dumneavoastră captată prin mijloace foto sau filmări (imagini care vor fi stocate în arhiva istorică a Asociației);
 • Răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.
 • Înscrierea în cadrul site-ului pentru a primi ultimele informații redactate de publicațiile Asociației;
 • Preferințele dvs. pentru anumite informații atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care vizitați site-ul, în acest fel vom putea transmite cu prioritate ceea ce vă interesează;
 • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorități publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de la alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți membru al Asociației sau când primiți informații privind activitățile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.

ASOCIAȚIA MACEDODENILOR DIN ROMÂNIA colectează de la dumneavoastră  date cu caracter personal sensibile respectiv, date privind etnia (la înscrierea în organizație conform statutului propriu) precum și, unele date de sănătate pentru a le utiliza în diversele acțiuni caritabile.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării

 

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

             Consimțământul dumneavoastră acordat la înscrierea ca membru/membru simpatizant al Asociației;

             Interesul legitim al Asociației pentru a îmbunătăți permanent activitățile propuse a se derula. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Utilizăm interesul legitim al Asociației pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Asociația;

             Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare); sau

             Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau în scop de arhivare istorică.

 

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Vă înscrieți în organizația noastră;
 • Vă înregistrați pentru a primi diverse informații;
 • Vă abonați la diverse publicații;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un eveniment;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
 • Sunteți furnizorul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestăm.

 

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori de servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.asociatia-macedonenilor.ro

 

 1. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile prevăzute mai sus, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți :

             furnizorii implicați în mod direct/indirect în prestarea serviciilor de curierat;

             autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);

             contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Asociației sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanți financiari);

             furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de promovare.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate către ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA pot fi transferate în afara României atât către state din Uniunea Europeană cât și în afara spațiului Uniunii Europene. Atunci când Asociația transferă date personale în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția acestora, iar transferul se va efectua cu acordul dumneavoastră.

 

 

 1. Durata păstrării

 

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Asociație pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Asociației, folosind următoarele criterii de stabilire a acestei perioade:

 1. a) Atunci când deveniți membru al organizației noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale până la data retragerii din organizație;
 2. b) În cazul în care participați la un eveniment, păstrăm datele dumneavoastră personale pe toată durata de derulare a evenimentului;
 3. c) În cazul în care prestați un serviciu, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata contractului și ulterior finalizării acestuia, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă, pentru respectarea prevederilor de fiscalitate;
 4. d) În cazul în care v-ați înscris pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune;
 5. e) În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru a primi informații, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate.
 6. f) În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările tehnice. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza informațiile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

 

 1. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele date de contact:

– adresa poștală – Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector 1, București, România

– adresă e-mail – anspdcp@dataprotection.ro

– telefon : +40 318 059 211 sau

                   +40 318 059 212

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Uniune a datelor personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

             Prin email – la adresa: contact@asociatia-macedonenilor.ro 

             Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul Asociației (la adresa menționată la pct. 1); sau

             Telefonic – la numărul: 0722.251.947