5 mai este ziua în care Guvernul Republicii Macedonia a luat decizia adoptării alfabetului macedonean, iar ulterior instaurarea acestuia ca fiind unica ortografie valabilă a limbii macedonene, decizie care a fost publicată în ziarul „Nova Makedonija”, un ziar care era la acea vreme folosit și pentru publicarea unor acte guvernamentale.
Astfel, alfabetul macedonean devine unicul alfabet și alfabetul oficial al limbii macedonene, pe teritoriul Republicii Macedonia. Alfabetul macedonean este bazat pe alfabetul chirilic, cu unele modificări adaptate sistemului vocal macedonean. Dezvoltarea alfabetului macedonean de astăzi începe odată cu apariția alfabetului glagolitic, care standardizează alfabetizarea, alfabetul glagolitic a fost înlocuit cu alfabetul chirilic. În perioada cuprinsă între secolul al X-lea și al XIX-lea, alfabetul în limba macedoneană a trecut prin următoarele etape: alfabetul glagolitic, alfabetul chirilic, scrierea chirilico-macedoneano-bisericească, abecedarul din perioada Ilinden-ului, iar în secolul al XX-lea a existat o încercare de a folosi în limba macedoneană un alfabet latin, care însă nu cunoaște o mare răspândire și este acceptat numai local la nivelul Macedoniei Egeene.
Cea mai prolifică perioadă în dezvoltarea alfabetului macedonean standard o reprezintă perioada renașterii, începând de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la începutul secolului al XX-lea. A fost o perioadă în care mulți intelectuali macedoneni au realizat reforme pentru a simplifica abecedarul din perioada Ilinden-ului, care era o moștenire a scrierii chirilico-macedoneano-bisericească și, astfel, s-a ajuns la standardizarea alfabetului macedonean.
Printre cei mai importanți oameni care au contribuit la standardizarea sistemului grafic și al ortografiei macedonene se numără: Kârste Petkov Misirkov, Gheorghi Pulevski, Marko Cepenkov, Partenie Zografski.
Odată cu decizia ASNOM din 2 august 1944, decizie luată în perimetrul mănăstirii Prohor Pchinski, limba macedoneană este înregistrată ca limbă oficială a statului macedonean, iar alfabetul ca alfabet oficial al Republicii Macedonia.
Unul dintre marii literați macedoneni, care are cele mai mari merite în lupta pentru crearea alfabetului macedonean și sintetizarea limbii macedonene, Blaje Koneski a spus cândva „Limba este cea mai completă patrie a noastră”.
Legătura tuturor evenimentelor menționate cu sintetizarea limbii macedonene, care reprezintă de fapt nimic altceva decât acceptarea și sistematizarea regulilor și legilor lingvistice și prescrierea normelor lingvistice obligatorii, reprezintă un act important în istoria fiecărei națiuni. Limbajul sintetizat reprezintă o limbă standardizată.

5 МАЈ – ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

5 – ти мај е денот кога Народната Влада на Федерална Република Македонија донесува решение за усвојување на македонската азбука, за подоцна да биде озаконето како прв правопис на макдеонскиот јазик, решение кое било објавено во весникот „Нова Македонија“, весник кој во тоа време бил користен и за владини акти.
Македонската азбука е официјално и единствено писмо на македонскиот јазик со службен статус на територијата на Република Македонија. Заснована на кирилицата со одредени измени приспособени на македонскиот гласовен систем. Развојот на македонската денешна азбука датира уше од појавата на глаголицата, со која се стандардизирала писменоста, глаголицата била заменета со кирилицата. Во периодот од X – ти до  XIX – ти век македонскиот јазик ѓи користел следните азбуки: глаголица, кирилица, црковномакедонско писмо и илинденската азбука, а во XX век имало обид за запишување на македонскиот јазик со латинична азбука, која не зема големи размери и останува само локално на ниво на Егејска Македонија.
Најбогатиот развоен период на стандардната македонска азбука е периодот на преродбата средината на XIX и почетокот на XX век. Период кога голем број македонски интелектуалци вршеле реформи за поедноставување на македонската илинденска азбука која го наследила црковномакедонското писмо и со тоа довеле до стандардизирање на македонскиот првопис. 
Помеѓу најзначајните личност кои дале свој придонес за стандардизирање на македонскиот графички систем и правопис се: Кресте Петков Мисирков, Ѓорѓија Пулевски, Марко Цепенков, Партеније Зографски.
Со решение на АСНОМ од 2 август 1944 година донесено во манастирот Прохор Пчински, македонскиот јазик е заведен како службен јазик на македонската држава а азбуката како официјална азбука на СР Македонија.
Еден од нашите великани коишто има големи заслуги за создавањето на македонската азбука и кодификација на македонскиот јазик Блаже Конески во една прилика рекол „Јазикот е нашата најкомплетна татковина“.
Поврзаноста на сите напоменати настани со кодификацијата на македонскиот јазик кое всушност претставува прифаќање и систематизација на јазичните правила и закони  и пропишување на задолжителна јазична норма, значаен чин во историјата на секој народ. Кодифициран јазик е нормиран јазик.