Act adiţional nr. 1/09.05.2018

La Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei Macedonenilor din România

In temeiul Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Macedonenilor din România nr.1/23.04.2018, hotărâre ce a avut la bază Procesul Verbal al Adunării Generale a Asociaţiei Macedonenilor din România nr.3/23.04.2018, s-a încheiat prezentul act adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul asociaţiei :

Art.l S-a hotărât modificarea art. 25 din Statut, cu privire la structura si componenţa Consiliului Director, noua formă fiind :

“ Consiliul Director este format din 5 membri, respectiv Preşedinte, Prim vicepreşedinte, doi vicepreşedinţi si secretar. Membrii aleşi sa ocupe aceste funcţii sunt:

Preşedinte – d-na Rogobete Cristescu Laura Elen;

Prim Vicepreşedinte – d-na Popescu Maria Venera;

Vicepreşedinte – d-1 Mihajlov Marjan;

Vicepreşedinte – d-1 Tolea Gheorghe;

Art.2 In temeiul art. 18 din Statutul Asociaţiei, s-a hotărât înfiinţarea unei comisii de cenzori, compusa din următorii 3 membri :

  1.  Porojan Amalia Mirela, expert contabil;
  2.  Frânculescu Petrişor Dani;
  3.  Tudor Liliana.

Art.3 S-a hotărât excluderea din Consiulul Director a funcţiei de Preşedinte de Onoare cu drept de vot.

Art.4 S-a hotărât retragerea calităţii de Preşedinte de Onoare acordata d-nei Dumitrescu Constantina, urmând ca aceasta calitate sa o aibă doar fondatoarea Liana Dumitrescu.

Art.5 Având in vedere cele de mai sus, prezentul act adiţional va fi comunicat şi Judecătoriei Sector 2 Bucureşti care va lua act de aceste schimbări.

Autentificat la Biroul Individual Notarial Papa Eugenia, cu sediul în Craiova, Str. Popa Şapcă nr. 2, Bl. B, Sc. B3, Ap. 1, Jud. Dolj, intr-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 6 (şase) duplicate, din care 1 (unu) exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial şi 5 (cinci) exemplare au fost eliberate părţii. ––––––     

Asociaţia Macedonenilor din România

»

Prin imputernicit, S.S. Popa Andrei