ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în București, sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 29, având CIF 13449134, vă informează următoarele:

Începând cu anul 2018, Asociația noastră a fost reclamată în aproximativ 40 de procese de diverse persoane, foști membri ai asociației. În unele dintre aceste procese obiectul îl reprezintă anularea a două hotărâri din aprilie 2018, respectiv: Hotărârea Consiliului Director al A.M.R. din 03.04.2018 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a A.M.R. din 23.04.2018.

În urma acestor procese, instanțele de judecată au solicitat prezentarea unor documente printre care și cele aferente celor două ședințe menționate anterior care, conțin datele cu caracter personal ale membrilor participanți la acestea.  

Deși persoanele reclamante au pierdut procesele în primă fază pe această temă, mergând ulterior pe calea apelului (procese în derulare), vă informăm că, prin intermediul aceluiași avocat, care a prestat servicii de reprezentare în instanță a acestor persoane, au început să fie intentate alte procese cu același obiect atât Asociației Macedonenilor din România cât și unor membri ai săi însă, de alte persoane (foști membri AMR).

Vă informăm că documentele prezentate de reclamanți în instanță, puse la dispoziția acestor persoane de avocatul lor, conțin datele dumneavoastră cu caracter personal de care se utilizează, considerăm noi ilegal. Printre datele cu caracter personal prelucrate se numără: datele de identificare inclusiv CNP, adresa de domiciliu, semnătura.

Facem prezenta informare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date întrucât, considerăm că sunt încălcate principiile prevăzute la articolul 5 și temeiurile legale de prelucrare prevăzute la articolul 6 din documentul menționat.

Am ales această cale a informării întrucât este foarte greoaie și costisitoare efectuarea unei informări individuale pentru fiecare membru în parte. Informarea individuală s-a realizat doar pentru membrii chemați în judecată alături de A.M.R. în calitate de pârâți.

Vă informăm de asemenea că, nu cunoaștem consecințele ulterioare ale acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră respectiv deținerea și utilizarea lor fără un temei legal.  

Precizăm că Asociația Macedonenilor din România acordă o atenție deosebită în ceea ce privește datele cu caracter personal aparținând membrilor săi fapt pentru care în data de 02.11.2021 a notificat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal despre o posibilă/presupusă încălcare a prelucrării datelor dumneavoastră de către persoanele respective.

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Pe scurt, drepturile pe care le aveți sunt următoarele:

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele date de contact:

– adresa poștală – Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector 1, București, România

– adresă e-mail – anspdcp@dataprotection.ro

– telefon : +40 318 059 211 sau

                   +40 318 059 212

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Asociație a datelor personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

  • Prin email – la adresa: dpo@asociatia-macedonenilor.ro   
  • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul Asociației (la adresa menționată mai sus).