Parteneri

 • GUVERNUL ROMÂNIEI

  Date de contact:
  Adresa: Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucureşti
  Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64
  URL: http://www.gov.ro

  Guvernul României reprezintă puterea executivă în România.
 • DEPARTMENTUL PENTRU RELAŢII INTERETNICE - Secretariatul General al Guvernului

  Date de contact:
  Adresa: Strada Paris nr. 65, Sector 1 Bucureşti, cod 011815
  Telefon: +40-21-231.44.24
  URL: http://www.dri.gov.ro

  Departamentul pentru Relaţii Interetnice este organizat şi funcţionează ca o structură fără personalitate juridică, în subordinea Primului-ministru şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

    Departamentul pentru Relaţii Interetnice îndeplineste urmatoarele atribuţii principale:
  - pune în aplicare politică stabilită prin Programul de guvernare în domeniul relaţiilor interetnice;
  - elaborează şi supune Guvernului spre aprobare strategii şi politici pentru păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
  - elaborează proiecte de legi şi alte acte normative din domeniul său de activitate;
  - avizează proiecte de lege si alte acte normative, care au incidenţă asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
  monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale referitoare la protecţia minorităţilor naţionale;
  - participă la elaborarea Raportului cu privire la aplicarea de catre România a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei, precum şi la elaborarea capitolelor referitoare la minorităţile naţionale din rapoartele României către alte instiţutii şi organisme internaţionale;
  - stimulează dialogul majoritate - minorităţi naţionale în vederea îmbunătăţirii actului decizional şi a măsurilor de implementare;
  cultivă valorile comune, combaterea discriminării şi a prejudecăţilor prin promovarea diversităţii culturale, lingvisitice, confesionale prin activităţi pe bază de proiecte;
  - promovează şi organizează programe privind garantarea, păstrarea, exprimarea, promovarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinand minorităţilor naţionale;
  - sprijină realizarea unor programe sau activităţi interetnice iniţiate de organizaţii, asociaţii, fundaţii sau instituţii publice, pe baza de proiecte;
  - supune Guvernului spre adoptare, la propunerea fundamentată a Consiliului Minorităţilor Naţionale, în baza Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a legilor bugetare anuale, proiecte de hotărari pentru acordarea de asistenţă financiară organizaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, şi pentru aprobarea repartizării sumelor alocate prin - bugetul de stat acestor organizaţii;
  - colaborează cu Consiliul Minorităţilor Naţionale, în condiţiile legii;
  - colaborează cu autoritaţi ale administraţiei publice centrale şi locale în îndepliniriea atribuţiilor proprii, în condiţiile legii;
  - stabileste şi mentine relaţii cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale cu activitate in domeniul minorităţilor naţionale şi al combaterii discriminării pe criterii etnice;
  - menţine legături permanente şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, prin reprezentanţi cu competenţe teritoriale, în vederea identificării problemelor specifice şi soluţionării acestora;
  sprijină cercetările stiinţifice in domeniul relaţiilor interetnice, prin - menţinerea de contacte şi colaborarea cu organizaţii, instituţii si personalităţi din domeniu.

    Departamentul pentru Relaţii Interetnice işi desfaşoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale si locale, cu organizaţii internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale. Departamentul pentru Relaţii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de către 2 subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Secretarul de stat reprezintă departamentul în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române şi străine.

    CMN este un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, ce se află în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi are drept scop asigurarea relaţiilor cu organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. CMN este format din 3 reprezentanţi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, reprezentate în Parlamentul României. CMN are următoarele atribuţii:
  - sprijină activitatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
  - propune Guvernului, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, măsuri de îmbunătăţire a vieţii sociale şi culturale a cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale şi reflectarea cat mai fidelă a problematicii minorităţilor naţionale în mass-media;
  - analizează şi propune Guvernului, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, măsurile necesare desfăşurarii în condiţii optime a invăţămantului în limbile minorităţilor naţionale;
  - iniţiază şi menţine legături de cooperare cu societatea civilă şi cu organisme internaţionale cu activitate în domeniul minorităţilor naţionale;
  - înaintează propuneri Departamentului pentru Relaţii Interetnice legate de adoptarea unor masuri cu caracter administrativ şi financiar în scopul soluţionării eficiente, în condiţiile legii, a problemelor ce intră în competenţa sa.

    Consiliul îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii de specialitate.

    Consiliul se întruneşte în plen, în sedinţă ordinară, trimestrial. Consiliul îşi desfaşoară activitatea în prezenţa a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor săi. Comisiile de specialitate sunt constituite din reprezentanţii, în Consiliul Minorităţilor Naţionale, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinand minorităţilor naţionale. Comisiile de Specialitate din cadrul CMN sunt:
  - Comisia pentru cultură, culte şi mass-media
  - Comisia pentru probleme financiare
  - Comisia pentru legislaţie şi administraţie publică
  - Comisia pentru învăţămant şi tineret
  - Comisia pentru probleme sociale şi economice
  - Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale.
 • Asociaţia Liga Albanezilor din România

  Date de contact:
  Adresa: Sos. Mihai Bravu nr. 88A, bl. P7A, apt. 2, sector 2, Bucureşti
  Telefon: 021 253 29 87, 021 252 04 17, 0722 303 583
  Preşedinte: Oana Manolescu
 • Uniunea Armenilor din România

  Date de contact:
  Adresa: B-dul Carol I nr. 43, sector 2, Bucureşti
  Telefon: 021 313 84 59/ fax 021 311 14 20
  E-mail: uniunea_armenilor@aci.ro
  Preşedinte: Varujan Vosganian
 • Uniunea Bulgară din Banat - România

  Date de contact:
  Adresa: Piaţa Unirii, nr.14, Timişoara, jud. Timiş
  Telefon: 0256 49 06 97
  Preşedinte: Nicolae Mircovici
 • Uniunea Croatilor din România

  Date de contact:
  Adresa: Carasova , jud. Caras-Severin, cod poştal 1717
  Telefon: 0255 23 22 55, 23 20 78 / fax: 0255 23 21 46, 0742 066 782
  Preşedinte: Mihai Radan
 • Uniunea Elenă din România

  Date de contact:
  Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 8, Bucureşti, sector 1
  Telefon: 021 317 98 77, 021 317 98 75 /fax 021 317 98 76
  E-mail: sediu@uniunea-elena.ro
  Preşedinte: Dragos Gabriel Zisopol
 • Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

  Date de contact:
  Adresa: Str. Sf. Vineri nr. 9-11, sector 3, Bucureşti
  Telefon: 021 313 25 38 /fax. 021 312 08 69
  E-mail: fcer@jewish.ro
  Preşedinte: Aurel Vainer
 • Forumul Democrat al Germanilor din România

  Date de contact:
  Adresa: Str. General Magheru nr. 1-3, Sibiu
  Telefon:0269 21 38 75/ fax 0269 21 38 75, 0269 23 63 23
  Preşedinte: Klaus Werner Johannis
 • Asociaţia Italienilor din România

  Date de contact:
  Adresa: Str. Petru Rares nr. 7, 720008 Suceava
  Telefon:0230 520 005 /fax 0230 550 005
  E-mail: ufficio@roasit.ro
  URL: http://www.roasit.ro

  Preşedinte: Mircea Grosaru
 • Uniunea Democrată Maghiară din România

  Date de contact:
  Adresa: Str. Avram Iancu nr.8, Bucureşti
  Telefon:021 314 45 83/ 021 314 43 56/ 021 314 68 40
  URL: www.rmdsz.ro

  Preşedinte: Kelemen Hunor
 • Uniunea Polonezilor din România "Dom Polski"

  Date de contact:
  Adresa: Str. Ioan Voda Viteazul nr. 5, Suceava
  Telefon:0230 520 355
  E-mail: office@dompolski.ro
  Preşedinte: Ghervazen Longher
 • Partida Romilor Social - Democrată

  Date de contact:
  Adresa: Str.Victor Eftimiu nr. 1-3, intr. 5, et.5, sector 1, Bucureşti
  Telefon: 021 315 02 82
  Preşedinte: Nicolae Paun
 • Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

  Date de contact:
  Adresa: Str. Dr. Ratiu, nr. 10, sector 1, Bucureşti, cod 010916
  Telefon: 021 312 09 94
  E-mail: office@crlr.ro
  URL: www.zorile.ro , www.librariaonline.crlr.ro

  Preşedinte: Miron Ignat
 • Uniunea Sârbilor din România

  Date de contact:
  Adresa: Piata Unirii, nr. 5, Timişoara
  Telefon: 0256 49 17 54
  Preşedinte: Ognean Carstici
 • Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România

  Date de contact:
  Adresa: Str. Independentei nr. 34, Nadlac, jud.Arad
  Telefon: 0257 47 30 06, fax 0257 206 446
  Preşedinte: Adrian MERKA
 • Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

  Date de contact:
  Adresa:Str. B. P. Hasdeu, nr. 53, Constanta, jud. Constanta
  Telefon: 0241 61 66 43, 52 01 86, fax 0241 52 13 17
  E-mail:udttmr@yahoo.com
  Preşedinte: Gelil Eserghep
 • Uniunea Democrată Turcă din România

  Date de contact:
  Adresa:Str. Crisana nr. 44, Constanta, jud. Constanta
  Telefon: 0241-55 09 03
  Preşedinte: Osman Fedbi
 • Uniunea Ucrainenilor din România

  Date de contact:
  Adresa:Str. Radu Popescu nr. 15, sector 1, Bucureşti
  Telefon: 021 222 07 37, 021 222 07 55
  Preşedinte: Stefan Buciuta
 • Uniunea Culturală a Rutenilor din România

  Date de contact:
  Adresa:Str. 1 Decembrie nr. 23, Deva, jud. Hunedoara
  Telefon: 0254-21 68 46 0722 303 573, 0745 514 284
  Preşedinte: Gheorghe Firczak